THỰC HIỆN THEO CHỈ THỊ SỐ 04 CỦA UNBD TỈNH TRÀ VINH

THỰC HIỆN THEO CHỈ THỊ SỐ 04 CỦA UNBD TỈNH TRÀ VINH
Về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ 0h00 ngày 01/06/2021 nhé bà con
Hãy cùng nghiêm chỉnh thực hiện tốt để bảo vệ đất nước và người thân của chúng ta
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Hàng ngày, hình, quả thực hiện công phòng, chống dịch COVID-19 ban nhân tinh (qua Sở tế để tông hợp). Thủ trưởng Sở, Ban, ngành, đoàn tỉnh, Chủ t»ch Ủy ban nhân dân các huyện, thành thực hiện nghiêm túc dung Chi này; kiểm tra, nghiêm các trường hợp phạm. Nếu kảy tập đông người, người đứng quan, đơn địa phương chịu nhiệm trưá»›c Chủ t»ch Uy ban nhân tinh./. -Thường -CTvà Tinh tinh; ngành huyện, TX, TP; CHỦ TỊCHtol BLĐ.VP Các PNC; Lưu: VT,KGVX. 03 Lê Văn Hẳn'